REALITNÍ ČINNOST

S účinností od 1.10.2011 bude bytové družstvo ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo (dále jen SBD) poskytovat novou službu, a to realitní činnost. Tato činnost (činnost realitní kanceláře družstva) je určena ne jen pro členy SBD – resp. členy SBD nájemce družstevních bytů, a vlastníky bytů v domech ve správě družstva, ale i pro třetí osoby. Činnost realitní kanceláře SBD budou vykonávat jeho stávající zaměstnanci, kteří mají v oblasti bytových záležitostí, a to zejména ve věcech týkajících se: řešení vlastnických, nájemních a podnájemních vztahů; uzavírání smluv; zápisu vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí; financování kupních cen (úplat) za realizované převody bytů půjčkami od bank a stavebních spořitelen, potřebné znalosti a zkušenosti.
Chceme poskytovat komplexní služby a garantovat – s ohledem na naši znalost bytové problematiky a rozsah majetku SBD – nejvyšší možnou míru jistoty pro naše klienty. Právní stránka realitní činnosti bude zajišťována právníkem SBD. Nabízenou službu budeme realizovat za přijatelné cenové relace; zprostředkování dispozice s nájemním bytem ve vlastnictví SBD a bytem v osobním vlastnictví v domech ve správě SBD, nebude navíc zatíženo povinností člena SBD (vlastníka bytu) uhradit SBD úplatu předpokládanou pro daný právní úkon (vykonanou činnost) směrnicí SBD č. 78/2002 či obdobnou směrnicí přijatou společenství vlastníků jednotek v domě.

Činnost realitní kanceláře bude zaměřena zejména na:
 • Inzerci dispozic s byty na vývěskách SBD, v místním tisku, na internetových stránkách SBD event. na jiných internetových stránkách nabízejících zprostředkování dispozic s byty
 • zprostředkování převodu členských práv a povinností souvisejících s členstvím v bytovém družstvu z převodce (nájemce družstevního bytu) na nabyvatele (zájemce o byt); tuto činnost zamýšlíme zprostředkovávat jak mezi nájemními byty SBD navzájem, tak i mezi nájemními byty SBD a nájemními byty jiných bytových družstev
 • zprostředkování prodeje (koupě) bytů v osobním vlastnictví
 • zprostředkování nájmu a podnájmu družstevních i nedružstevních bytů
 • zprostředkování výměny nájemních bytů (družstevních i nedružstevních)
 • vyhotovení smluvních dokumentů: smlouvy kupní; smlouvy darovací - včetně zřízení věcného břemene dalšího užívání bytu pro dárce; smlouvy nájemní; smlouvy podnájemní; dohody o převodu členských práv a povinností; dohody o výměně nájemních bytů
 • vyhotovení návrhu na vklad v případě převodu bytu v osobním vlastnictví, včetně obstarání zápisu vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí u přísl. Katastrálního úřadu
 • obstarání úschovy peněžních prostředků skládaných zájemcem o byt na úhradu kupní ceny (úplaty), a to formou notářská úschovy nebo úschovy u SBD – na bezpečných bankovních účtech SBD
 • obstarání předání bytu zájemci o byt (nabyvateli, nájemci, podnájemci) včetně vyhotovení předávacího protokolu
 • obstarání znaleckého posudku za účelem zjištění „úřední ceny“ převáděného bytu v osobním vlastnictví; posudek je nezbytný pro následné daňové řízení (daň z převodu nemovitostí)
 • bezplatné právní poradenství v rámci zprostředkovávané dispozice s bytem
 • finanční poradenství při zamýšlené úhradě kupní ceny (úplaty) zprostředkovávaného bytu zápůjčním kapitálem (úvěr) od bankovních domů nebo stavebních spořitelen; v této souvislosti můžeme využít stávajících vztahů SBD se spolupracujícími bankami
 • daňové poradenství v oblasti daně z převodu nemovitostí, daně darovací, daně z nemovitostí, daně z příjmu
 • poradenství v případech, kdy členská práva a povinnosti člena bytového družstva-nájemce družstevního bytu, byla postižena výkonem rozhodnutí soudu nebo exekučním příkazem soudního exekutora
 • vyhotovení podkladů na základě nichž budou realizovány dodávky médií (el. energie, plyn) pro nového uživatele bytu.

Dále nabízíme:
Pro bytové domy privatizované formou právnických osob – občanského sdružení, resp. malého bytového družstva, nabízíme tyto služby:
 • vyhotovení prohlášení vlastníka budovy podle zákona č. 72/94 Sb. o vlastnictví bytu, včetně obstarání „vkladu“ tohoto prohlášení do příslušného katastru nemovitostí; event. realizaci změny stávajícího prohlášení vlastníka budovy
 • realizaci převodů nájemních bytů do osobního vlastnictví nájemců takovýchto bytů-členů družstva, resp. členů občanského sdružení
 • zajištění první schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek – právnické osoby vzniklé v bytovém domě dle zák. č. 72/94 Sb., včetně zajištění povinné účasti notáře; vyhotovení potřebných podkladů pro provedení zápisu společenství vlastníků jednotek do „rejstříku společenství vlastníků jednotek“ vedeného příslušným krajským soudem, včetně obstarání příslušného zápisu u rejstříkového soudu

NABÍDKA

BYTY 1+1


BYTY 2+1

BYTY 3+1
BYTY 4+1

DOMY
POPTÁVKA

BYTY 1+1


BYTY 2+1


BYTY 3+1
---

PRONÁJEM - POPTÁVKA

BYTY 1+1
---

BYTY 2+1
---

BYTY 3+1
---

PRONÁJEM - NABÍDKA

BYTY 1+1
---

BYTY 2+1
---

BYTY 3+1
---